Chính sách bảo mật

Chính sách bo mt này nhm giúp Quý khách hiu v cách website thu thp và s dng thông tin cá nhân ca mình thông qua vic s dng trang web, bao gm mi thông tin có th cung cp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khon, đăng ký nhn thông tin liên lc t chúng tôi, hoc khi Quý khách mua sn phm, dch v, yêu cu thêm thông tin dch v t chúng tôi.

Chúng tôi s dng thông tin cá nhân ca Quý khách đ liên lc khi cn thiết liên quan đến vic Quý khách s dng website ca chúng tôi, đ tr li các câu hi hoc gi tài liu và thông tin Quý khách yêu cu.

Trang web ca chúng tôi coi trng vic bo mt thông tin và s dng các bin pháp tt nht đ bo v thông tin cũng như vic thanh toán ca khách hàng. 

Mi thông tin giao dch s được bo mt ngoi tr trong trường hp cơ quan pháp lut yêu cu.